نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ایران‌شناسی، دانشگاه برلین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه شیراز