نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی، دانشگاه شهید بهشتی