نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد