نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

2 کارشناسی ارشد ادبیّات نمایشی دانشگاه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران