نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیّات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس