نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب؛ نویسندۀ مسئول

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب

10.22034/nf.2022.168554

چکیده

تحلیل انتقادیِ گفتمان نوعی رویکرد بین رشته‌ای است و، با تجزیه و تحلیل متن، در پیِ عرضۀ خوانشی نسبتاً دقیق از آن است. نویسندگانِ این پژوهش بر آن‌اند تا، با بهره‌گیری از روش تحلیل انتقادیِ گفتمان، انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... را در شعرهای کوتاه سیّدحسن حسینی بیابند و به چگونگیِ رابطۀ متقابل شعر (به‌مثابۀ متن) و جامعه و تبیینِ آن بپردازند. در این پژوهش، از میانِ رویکردهای متفاوتی که دربارۀ تحلیل گفتمان وجود دارد، از روش «تحلیل انتقادیِ گفتمان فرکلاف» استفاده شده‌است؛ چراکه، به‌باورِ بسیاری از تحلیلگران، جامع‌تر از دیگر روش‌ها به نظر می‌رسد. روش فرکلاف مبتنی بر سه سطح است: کنش متنی (توصیف)؛ کنش گفتمانی )تفسیر)؛ و کنش اجتماعی (تبیین). در این مقاله، شعرهای کوتاهِ حسینی، به‌صورتِ گزینشی، از مجموعه‌شعرِ نوشداروی طرح ژنریک بررسی و تحلیل شده‌است تا مؤلّفه‌های گفتمان‌مدارِ شعرها در سه سطح تحلیل محتوایی و صوری و اجتماعی بیان شود. در این تحلیل مشخّص شد ویژگی‌های صوریِ زبان شعر حسینی ــ ‌نظیر آواها، واژه‌ها، فعل‌ها، روابط معنایی، عبارت‌بندی‌ها، و انسجام صوری و معنایی‌ــ دارای ارزش و بارِ گفتمانی‌ است و به شعرش جنبۀ عقیدتی می‌دهد. بنابراین، هدف پژوهشگر تبیین نوع گفتمان‌های موجود در شعر حسینی و چگونگیِ پیوندِ آن با ساختارهای اجتماعیِ جامعه است. درنتیجه، گفتمان‌های غالب در شعرِ سیّدحسن حسینی عبارت‌اند از: گفتمان اجتماعی، فرهنگی، اخلاق‌گرایانه، و سیاسی. بارزترین گفتمان در شعرِ او گفتمان اجتماعیِ انقلاب‌محور است.

کلیدواژه‌ها

امینی، اسماعیل، «مقدّمه» بر فستیوال خنجر حسینی، سیّدحسن (۱).
ترابـی، ضـیاءالدّین، شـکوه شـقایق (نقـد و بررسـی شـعرهای دفـاع مقـدّس)، سماء قلم، قم 1386.
حسنلی، کاووس، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، چاپ سوم، تهران 1391.
حسینی، سیّدحسن (۱)، فستیوال خنجر (مجموعه‌اشعار طنز سیّدحسن حسینی)، بـه‌کوشـشِ اسماعیل امینی، شرکت انتشارات سورۀ مهر، تهران 1393.
ــــــــ (2)، نوش‌داروی طرح ژنریک (مجموعه‌شعر)، شرکت انتشارات سورۀ مهر، چاپ هشتم، تهران 1391.
ــــــــ (3)، همصدا با حلق اسماعیل، شرکت انتشارات سورۀ مهر، چاپ ششم، تهران 1391.
ذوالفقاری، محسن، «فضاسازیِ واژگانی در شعر انقلاب» نشریّۀ ادبیّات پایداری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)، سال هفتم، ش 12، بهار و تابستان 1394، ص 123-145.
صالحی، پریسا و ناصر نیکوبخت، «واژه‌گزینی‌های شعری قیصر امین‌پور از منظر تحلیل گفتمان انتقادی»، پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، ش 24، بهار 1391، ص 75-99.
فاضلی، محمّد، «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)، سال چهارم، ش 14، پاییز 1383، ص 81-107.
فرکلاف، نورمن، تحلیل انتقادیِ گفتمان، ترجمۀ فاطمه شایسته‌پیران و دیگران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران 1379.
معین‌الدّینی، فاطمه، «جلوه‌های رمانتیسم در شعرهای مقاومت سیّدحسن حسینی»، پژوهشنامۀ ادب غنایی، سال دهم، ش 18، بهار و تابستان 1391، ص 167-184.
یارمحمّدی، لطف‌اللّه، درآمدی به گفتمان‌شناسی، هرمس، تهران 1395.