نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه، دانشگاه اصفهان

2 استادیار زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

چندی‌ است که مطالعة ادبیّات از شکل سنّتی خود دور شده است و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای رونق یافته‌اند. از جمله شاخه‌های میان‌رشته‌ای که پیوندی نزدیک با ادبیّات دارد مطالعات ترجمه است. اوج همگرایی مطالعات ترجمه و مطالعات ادبی در حوزة ادبیّات تطبیقی و بررسی تأثیرپذیری ادبیّات اقوام بر یکدیگر از رهگذرِ ترجمه رخ می‌دهد. نگارندگان جُستار حاضر از همین چشم‌انداز کوشیده‌اند تا گلستان و بوستان سعدی را واکاوی کنند و نشان دهند که پدیدۀ­ ترجمه، البتّه هم در معنای لفظی و هم در معنای فراخ و استعاری آن، حتّی در خلق آثاری که به‌‌ظاهر تنها زاییدۀ­ قلم نویسنده‌اند چه نقش چشمگیری می‌تواند ایفا کند. این وسعت نگاه به چگونگی آفرینشِ اثر ادبی هم در تاریخ‌نگاری ادبیّات و هم در تبارشناسی ترجمه در یک فرهنگ می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها