مقاله پژوهشی
تمام مقالاتی که در شماره 77 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.
دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 3-188

چکیده
  تمام مقالاتی که در شماره 77 نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی) منتشر شده است.  بیشتر